Đào tạo nội bộ phòng ngày 21/03/2024

𝐕𝐚̆𝐧 𝐇𝐨́𝐚 Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐚̣𝐨 𝐓𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐗𝐔𝐚̂́𝐭 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐘 𝐓𝐞̂́ 𝐊𝐡𝐨̂𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 – 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐂𝐡𝐢𝐚 𝐒𝐞̉ Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐚̣𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐊𝐡𝐨̂𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 🤝
Buổi đào tạo ngày 21/03/2024 từ Leader Chăm sóc khách hàng với chủ đề: “𝐌𝐨̂́𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣” được đào tạo rất thiết thực để Leader và nhân sự trong phòng cùng được chia sẻ, trao đổi từ đó xây dựng hiệu quả mối quan hệ tốt đẹp hơn, phát triển thành một tập thể lớn vững mạnh hơn nữa.
Sẽ còn rất nhiều những buổi đào tạo từ những Leader và Ban lãnh đạo công ty dẫn dắt, không chỉ mở rộng kiến thức của nhân sự mà còn tạo nên những kết nối đặc biệt như sự đặc biệt của văn hóa Lục Hòa – Khôi Nguyên vẫn đang xây dựng và phát triển.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi đào tạo CSKH và đào tạo đội nhóm khác tại Khôi Nguyên.
——————————————————
Công ty TNHH XNK Y tế Khôi Nguyên (Khôi Nguyên MIE)
☎️ 0982 574 391